אקלים בית ספרי

אקלים כיתה
האתר מיועד למורים וליועצים אשר מעוניינים במידע על אקלים כיתה וברעיונות לפעילויות בנושא זה.
אקלים כיתה
באתר מידע על: יצירת נורמות, גורמים המשפיעים על למידה והישגים, למה כדאי לבנות סביבה חברתית חיובית בכיתה, טיפוח אקלים חיובי, תשעה טיפוס אקלים כיתתי ועוד.
אקלים כיתה
סיטואציות באקלים כיתה חיובי - משימה, תוצרים, , משימות שונות.
אקלים כיתה ואקלים בית ספר
מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע
אקלים כיתה
הכיתה היא הסביבה הפיזית והחברתית שבה הילד שוהה ובה הוא מתנסה בחוויות שונות במשך שנים רבות. הגדרות ומאפיינים, פעילויות, קישורים. אתר של אוניברסיטת חיפה.
אקלים כיתה - משתני התייחסות
משתנים המתייחסים ליחסים בין אישיים, משתנים המתייחסים להתפתחות אישית, משתנים של ארגון המערכת.
תפיסת התלמידים את אקלים הכיתה בסביבה קומוניקטיבית עשירה להוראת כתיבה    
מחקר: באיזו מידה ובאילו ממדים של הסביבה הלימודית יהיה הבדל  בתפיסת האקלים בין כיתות המיישמות סביבה קומוניקטיבית עשירה לבין כיתות מסורתיות בהוראת הכתיבה.
אקלים כיתה - השפעתו על מוטיבציית התלמידים ללמידה
הקבוצה כמסגרת להתמודדות
פרויקט מחקרי של מכללת אורנים, במרכזו, הערכה מעצבת של מודל לטיפול בבעיות חברתיות על ידי תלמידים.
אבחון ושיפור אקלים כיתתי בבית הספר היסודי בישראל במקצוע המתמטיקה
במהלך שנות הלימודים התלמידים מבלים הכיתה כמות עצומה של זמן. איכות החיים בכיתות היא בעלת חשיבות גדולה. המחקר מנסה להשיב על שאלות רבות שיש בהן עניין למורים למתמטיקה. המאמר מתאר שיטה להערכת סביבת הכיתה ושימוש בנתוני ההערכה כבסיס לשיפור סביבת הכיתה.

הפעלות חינוכיות

משחקי חברה ליצירת אקלים כיתה
פיתוח סובלנות וקבלת השונה
השתלבות בקבוצה חדשה
תקשורת יעילה
כבוד עצמי וכבוד הזולת
אוסף סיטואציות הקשורות באקלים כיתה חיובי
סדנה: בניית שאלון "אקלים כיתה" לכיתה המאמנת